Εικόνα τίτλου
Δημοτικόν Σχολείον Ζωγράφου. Γενικός Έλεγχος από 15η [Σεπτεμ]βρίου 1937 μέχρι

Δημοτικόν Σχολείον Ζωγράφου. Γενικός Έλεγχος από 15η [Σεπτεμ]βρίου 1937 μέχρι

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου