Σύντομη περιγραφήΔελτίο συμμετοχήςΔελτίο καταγραφήςΕθελοντισμόςΌροι λειτουργίαςΝομική δήλωση ΣτατιστικάΟικογενειακά δέντραΚοινότητες Ιστοσελίδες περιφέρειαςΙστοσελίδες άλλων προγραμμάτωνΙστοσελίδες γενεαλογίαςΙστοσελίδες μαρτυριώνΙστοσελίδες προσωπικών ιστοριών Απόκτηση γενεογράμματοςΠαραγγελία γενεαλογικής έρευνας Γλωσσάρι

English


Νομική δήλωση

Για να μπορέσει να συμπεριληφθεί ένα γενεαλογικό δέντρο στο αρχείο γενεαλογιών του ΙΜΕ και να συμμετάσχετε στο έργο Γενεαλογική Ψηφιακή Συλλογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να υποβάλλετε την παρακάτω δήλωση:

ΔΗΛΩΣΗ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ο υπογράφων/-φουσα........................................................................................................ του ......................................................., με την παρούσα δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα προς το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού" (στο εξής: “ΙΜΕ”), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πουλοπούλου 38, σχετικά με την πληροφορία που περιέχεται στο συνημμένο έντυπο ή ψηφιακό ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ, (αποκαλούμενο στο εξής: “παραδοθέν”) το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας δήλωσής μου, τα παρακάτω:

α) Ότι παραχώρησα στο ΙΜΕ το παραδοθέν ενεργώντας ελεύθερα και εξ ιδίας πρωτοβουλίας, χωρίς κανενός είδους σχετική πίεση ή παρότρυνση του τελευταίου προς εμένα ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο του περιβάλλοντός μου.

β) Ότι κάθε σχετικό με το παραδοθέν δικαίωμα ανήκει σε εμένα, σε κάθε δε περίπτωση, έχω εξασφαλίσει τη συναίνεση του/των προσώπου/-πων, στο οποίο ανήκουν τα εν λόγω δικαιώματα, για την παραχώρηση του παραδοθέντος προς το ΙΜΕ.

γ) Ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, το ΙΜΕ να προχωρήσει στην τήρηση σχετικού με τα παραδοθέντα αρχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, "Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα". Επίσης, αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, το ΙΜΕ να προχωρήσει στην παρουσίαση του παραδοθέντος προς το κοινό με τους ακόλουθους τρόπους:

1. σε σχετική έκθεση, μουσείο ή άλλου είδους πολιτιστική εκδήλωση

2. με την ενσωμάτωση και εν γένει χρήση και εκμετάλλευση αυτού σε συγγραφικά έργα, και γενικότερα οπτικοακουστικά έργα διενεργώντας ή όχι και την κατάλληλη επεξεργασία αυτών _________ (σημειώστε χειρόγραφα ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

3. με την ενσωμάτωση και εν γένει χρήση και εκμετάλλευση αυτού σε ερευνητικά προγράμματα επιστημονικής φύσεως, εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές παρουσιάσεις, διενεργώντας ή όχι και την κατάλληλη επεξεργασία αυτών

4. Με την χρήση του για την εξαγωγή και δημοσίευση συνολικών στατιστικών ή άλλων αποτελεσμάτων σε κάθε είδους μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό, ή άλλου).

5. Με την παρουσίαση στο ευρύ κοινό με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογικών μέσων περιλαμβανομένου του διαδικτύου _________ (σημειώστε χειρόγραφα ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

ε) Ότι δεν επιθυμώ να λάβω κανενός είδους αμοιβή από το ΙΜΕ, ούτε σήμερα ούτε και στο μέλλον, είτε για την παραχώρηση των παραδοθέντων, είτε από τις παραπάνω χρήσεις ή εκμεταλλεύσεις αυτών, διατηρώ όμως το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσω εγγράφως από το ΙΜΕ, να τα επιστρέψει σε εμένα και να απομακρύνει αυτά στο μέλλον από το σχετικά τηρούμενο αρχείο του ή να παύσει να τα χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο και το ΙΜΕ οφείλει να συμμορφωθεί, χωρίς καμία υπαίτια καθυστέρηση, σε τυχόν τέτοιο αίτημά μου. Επίσης, διατηρώ το δικαίωμα να ενημερώνομαι τακτικά και λεπτομερώς, ιδιαίτερα όποτε υποβάλλω στο ΙΜΕ σχετικό έγγραφο αίτημα, για κάθε είδους χρήση, εκμετάλλευση και γενικά την τύχη των παραδοθέντων που ως άνω παραχώρησα σε αυτό.

Η παρούσα υπεγράφη από τον/την ανωτέρω δηλούντα/-ούσα σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και έλαβε ένα ο/η δηλών/-ούσα και ένα το "Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού".

[Τόπος & Ημερομηνία] ...................................., ....................

Ο/Η δηλών/-ούσα     

Μπορείτε να αποκτήσετε τη δήλωση από εδώ