Σύντομη περιγραφήΚατάθεση τεκμηρίουΌροι λειτουργίαςΝομική δήλωση Φωτο-ιστορίεςΧρονολόγιοΗ ιστορία ενός ονόματοςΑπό τις συλλογές του ΙΜΕ Προσωπικές ιστορίεςΙστορίες κοινοτήτωνΒιβλιοπαρουσίαση Ιστοσελίδες ΠεριφέρειαςΙστοσελίδες άλλων προγραμμάτωνΙστοσελίδες γενεαλογίαςΙστοσελίδες μαρτυριώνΙστοσελίδες προσωπικών ιστοριών Απόκτηση φωτογραφίας Γλωσσάρι

English


Νομική δήλωση

Για να μπορέσει να συμπεριληφθεί ένα ιστορικό τεκμήριο, μία φωτογραφία ή ένα κείμενο στο αρχείο του ΙΜΕ και να συμμετάσχετε στο έργο Γενεαλογική Ψηφιακή Συλλογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να υποβάλλετε την παρακάτω δήλωση:

ΔΗΛΩΣΗ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Ο υπογράφων/-φουσα …..................................................................... του ………..........................................., με την παρούσα δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα προς το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού" (στο εξής: “ΙΜΕ”), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πουλοπούλου 38, σχετικά με τ…………………………….. (-- φωτογραφίες, έγγραφα, χειρόγραφα κείμενα, αντικείμενα κλπ --.) ή τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα αυτών που τυχόν δημιούργησε το ΙΜΕ (στο εξής: “παραδοθέντα”), αντίγραφα (-- απεικονίσεις, ακριβή περιγραφή --) των οποίων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας δήλωσής μου, τα παρακάτω:

α) Ότι παραχώρησα στο ΙΜΕ τα παραδοθέντα ενεργώντας ελεύθερα και εξ ιδίας πρωτοβουλίας, χωρίς κανενός είδους σχετική πίεση ή παρότρυνση του τελευταίου προς εμένα ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο του περιβάλλοντός μου.

β) Ότι κάθε σχετικό με τα παραδοθέντα δικαίωμα ανήκει σε εμένα, σε κάθε δε περίπτωση, έχω εξασφαλίσει τη συναίνεση του/των προσώπου/-πων, στο οποίο ανήκουν τα εν λόγω δικαιώματα, για την παραχώρηση των παραδοθέντων προς το ΙΜΕ.

γ) Ότι, εφόσον στο μέλλον παραχωρήσω στο ΙΜΕ συνέντευξη σχετικά με τα παραδοθέντα, παραχωρώ ανεπιφύλακτα στο ΙΜΕ κάθε είδους δικαίωμα εκμετάλλευσης και επεξεργασίας επί του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού.

δ) Ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, το ΙΜΕ να προχωρήσει στην τήρηση σχετικού με τα παραδοθέντα αρχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, "Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα". Επίσης, αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, το ΙΜΕ να προχωρήσει στην παρουσίαση των παραδοθέντων (ή τυχόν ως άνω οπτικοακουστικού υλικού από συνεντεύξεις) προς το κοινό, σε σχετική έκθεση, μουσείο ή άλλου είδους πολιτιστική εκδήλωση, στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, καθώς και στην ενσωμάτωση και εν γένει χρήση και εκμετάλλευση αυτών σε συγγραφικά έργα, ντοκυμαντέρ, ρεπορτάζ, εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές παρουσιάσεις και οπτικοακουστικές προβολές, διενεργώντας ή όχι και την κατάλληλη επεξεργασία αυτών.

ε) Ότι δεν επιθυμώ να λάβω κανενός είδους αμοιβή από το ΙΜΕ, ούτε σήμερα ούτε και στο μέλλον, είτε για την παραχώρηση των παραδοθέντων, είτε από τις παραπάνω χρήσεις ή εκμεταλλεύσεις αυτών, διατηρώ όμως το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσω εγγράφως από το ΙΜΕ, να τα επιστρέψει σε εμένα και να απομακρύνει αυτά στο μέλλον από το σχετικά τηρούμενο αρχείο του ή να παύσει να τα χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο και το ΙΜΕ οφείλει να συμμορφωθεί, χωρίς καμία υπαίτια καθυστέρηση, σε τυχόν τέτοιο αίτημά μου. Επίσης, διατηρώ το δικαίωμα να ενημερώνομαι τακτικά και λεπτομερώς, ιδιαίτερα όποτε υποβάλλω στο ΙΜΕ σχετικό έγγραφο αίτημα, για κάθε είδους χρήση, εκμετάλλευση και γενικά την τύχη των παραδοθέντων που ως άνω παραχώρησα σε αυτό.

Η παρούσα υπεγράφη από τον/την ανωτέρω δηλούντα/-ούσα σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και έλαβε ένα ο/η δηλών/-ούσα και ένα το "Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού".

[Τόπος & Ημερομηνία] ...................................., ....................

Ο/Η δηλών/-ούσα

Μπορείτε να αποκτήσετε τη δήλωση από εδώ