Σύντομη περιγραφήΠροτείνετε έναν καταθέτηΌροι λειτουργίαςΝομική δήλωση Καταθέτες μαρτυριώνΜαρτυρίες προσφύγωνΜαρτυρίες απογόνων Ιστοσελίδες περιφέρειαςΙστοσελίδες άλλων προγραμμάτωνΙστοσελίδες γενεαλογίαςΙστοσελίδες μαρτυριώνΙστοσελίδες προσωπικών ιστοριών Απόκτηση μαρτυρίας Γλωσσάρι

English


Νομική δήλωση

Για να μπορέσει να συμπεριληφθεί μία μαρτυρία στο αρχείο μαρτυριών του ΙΜΕ και να συμμετάσχετε στο έργο Γενεαλογική Ψηφιακή Συλλογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να υποβάλλετε την παρακάτω δήλωση:

ΔΗΛΩΣΗ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Ο υπογράφων/-φουσα …..........................……..... του ...................................................., με την παρούσα δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα προς το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού" (στο εξής: “ΙΜΕ”), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πουλοπούλου 38, σχετικά με την συνέντευξη μου και το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό που προέκυψε – (φωτογράφηση, κινηματογράφηση βιντεοσκόπηση κλπ και τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα αυτών που τυχόν δημιούργησε το ΙΜΕ) (στο εξής: “παραδοθέντα”), τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας δήλωσής μου, τα παρακάτω:

α) Ότι παραχώρησα στο ΙΜΕ τα παραδοθέντα ενεργώντας ελεύθερα και εξ ιδίας πρωτοβουλίας, χωρίς κανενός είδους σχετική πίεση ή παρότρυνση του τελευταίου προς εμένα ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο του περιβάλλοντός μου.

β) Ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, το ΙΜΕ να προχωρήσει στην τήρηση σχετικού με τα παραδοθέντα αρχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, "Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα". Επίσης, αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, το ΙΜΕ να προχωρήσει στην παρουσίαση των παραδοθέντων προς το κοινό, σε σχετική έκθεση, μουσείο, ή άλλου είδους πολιτιστική εκδήλωση, στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, καθώς και στην ενσωμάτωση και εν γένει χρήση και εκμετάλλευση αυτών σε συγγραφικά έργα, ντοκυμαντέρ, εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές παρουσιάσεις και οπτικοακουστικές προβολές, διενεργώντας ή όχι και την κατάλληλη επεξεργασία αυτών.

Η παρούσα υπεγράφη από τον/την ανωτέρω δηλούντα/-ούσα σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και έλαβε ένα ο/η δηλών/-ούσα και ένα το "Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού".

[Τόπος & Ημερομηνία] ...................................., ....................

Ο/Η δηλών/-ούσα

Μπορείτε να αποκτήσετε τη δήλωση από εδώ